In 2000 stelden de regeringsleiders van 189 landen op een VN-top acht concrete doelen vast om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken.

1. De armoede halveren en minder mensen honger

2. Elk kind naar school

3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig

4. Minder kindersterfte

5. Verbetering van de gezondheid van moeders

6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere dodelijke ziektes

7. Bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken

8. Toegang tot betaalbare medicijnen, een eerlijk handelssysteem, minder schulden voor ontwikkelingslanden


Congres van Schokland
Op 2 juli jl. is een tussenrapport gepubliceerd, waaruit blijkt dat bij gelijkblijvende inspanning van de deelnemende landen de doelen niet worden gehaald in 2015. Weliswaar wordt vooruitgang geboekt op de terreinen armoede, honger en ziekten, maar niet overal en niet in voldoende mate. Ontwikkelingshulp door de rijkste westerse landen vertoont inmiddels een dalende trend, terwijl het de belofte was de hulp juist sterk op te schroeven . Een positieve uitzondering vormen Scandinavië, Luxemburg en Nederland. In Nederland wordt sinds jaren  de 0.8 % van het BNP (bruto nationaal product) betaald, dit is ca. € 465 miljard. Zowel de overheid is actief als de vele particuliere initiatieven zoals wij.

Mali en in het bijzonder ons aandachtgebied in Pays Dogon laat zien dat er vooruitgang wordt geboekt. Met veel inspanningen vanuit lokale overheden en schoolbesturen is bereikt dat meer kinderen, ook uit de afgelegen gebieden, onderwijs krijgen. Vooral meer meisjes gaan nu naar school, hetgeen een gunstige invloed zal hebben op de algehele gezondheid. Doordat meisjes later kinderen krijgen, beter zijn voorgelicht en gezondheid bewaken (bijvoorbeeld bescherming tegen malaria), zal de kindersterfte afnemen.

Klik hier voor het artikel uit IS magazine over onderwijs in Mali.

In Afrika als geheel is het percentage kinderen dat naar school gaat sinds 1991 gestegen van 54 naar 70 procent.

Grafiekje: extreme armoede daalt, ook in sub-Sahara Afrika

Economische groei waar zoveel mogelijk mensen van kunnen profiteren is van wezenlijk belang voor de ontwikkelingslanden. Alleen goede handelsafspraken tussen het Westen en de ontwikkelingslanden kunnen een eerlijke handel mogelijk maken. In het geval van Mali geldt dit bijvoorbeeld voor de katoen.
Er zal nog veel moeten gebeuren om ook maar in de richting van de einddoelen te komen en spelers op het veld die eerder toezeggingen deden om zich in te spannen, zoals SNS reaal, Achmea en Aegon m.b.t. een zorgverzekering voor Afrika zullen aan hun afspraken gehouden dienen te worden.

Klik hier voor het tussentijds Millenniumrapport van de Verenigde Naties.