Stichting Mali-Waalsdorp is opgericht in 1999. De naam “Waalsdorp” geeft de thuisbasis aan: Montessorischool Waalsdorp in Den Haag. Deze basisschool is op verzoek van de Ecole Fondamentale in Endé een scholenband aangegaan. Het dorpje Endé ligt in Het Pays-Dogon in Mali. De steun uit zich concreet door de structurele gedeeltelijke financiering van één van de zes groepsleerkrachten in Endé.
Stichting Mali-Waalsdorp heeft inmiddels ook diverse andere scholen enthousiast weten te  maken voor haar projecten. Hierdoor is de stichting  in staat de steun regelmatig uit te breiden met eenmalige projecten. Enkele daarvan zijn: de financiering van de kantine, de bouw van een bibliotheek op het terrein van de school en de vervanging van schoolmeubilair voor drie van de zes klaslokalen. (zie verder projecten)

Intercontinentale Communicatie
Een andere belangrijke component van onze doelstelling is  het contact tussen de kinderen van Mali en Nederland én de onderlinge culturele uitwisseling. Een band met een school in een ander land levert veel kennis op over het land waarin de partnerschool staat. Indirect leren de kinderen ook veel over hun eigen cultuur.

Wereldburger
Maria Montessori, onderwijsvernieuwer van rond 1900, sprak al over de opvoeding van kinderen tot wereldburger. In de  huidige tijd, waarin mensen steeds meer te maken krijgen  met mensen uit de hele wereld, is dit opvoedingsdoel nog steeds actueel.  Een scholenband als deze is een goed en betekenisvol middel om kinderen op te voeden tot een mondiaal bewustzijn. De gelijkwaardigheid binnen de contacten vormt een belangrijk aspect in deze scholenband. Mali als ontwikkelingsland kan iets toevoegen aan Nederland en vice versa. Vaste gedachtepatronen kunnen hiermee doorbroken worden.

Speciale band met Waalsdorp
Samen met  Montessorischool Waalsdorp is bewust gekozen voor een lange termijn contact. Op deze wijze gaat de scholenband behoren tot de gezichtsbepalende activiteiten binnen de school. De scholenband is als volgt geïntegreerd op Montessorischool Waalsdorp: eens in de  drie jaar wordt er een projectweek Mali gehouden, ieder seizoen wordt de Mali-vitrine opnieuw ingericht, nieuwe ouders krijgen tijdens de voorlichting informatie over deze scholenband, alle 8e groepers krijgen als afscheid een klein cadeautje uit Mali en last but not least: alle kleuters krijgen eens in de twee jaar een gastles over Mali. Ieder kind maakt op deze manier twee tot driemaal gedurende de basisschoolperiode intensief kennis met allerlei aspecten van een ontwikkelingsland. Het eigen ontwikkelingsniveau van het kind biedt steeds een nieuw referentiekader. Mali is exemplarisch voor een land in ontwikkeling in Het Zuiden, zoals wij in Nederland exemplarisch zijn voor Het Noorden.

Initiatiefnemers
Lilian Boes en Ingrid Bes zijn de initiatiefnemers van het eerste uur. Hun belangrijkste motief bij de start was het zoeken naar een educatieve vorm waarin Nederlandse kinderen op een positieve en intensieve manier kennis kunnen maken met de cultuur en leefwijze van een ontwikkelingsland. Mede hierdoor zou het kind zich beter bewust kunnen worden van de eigen positie binnen de Nederlandse samenleving.